Skip to content

January 31, 2010

A___O___O___O___E___O___O___O___I__O__O__O__O__O__O__O__O__O__O__T__O__O__O__O__O__O__

Oootioo ooooOiooo io Eooot Oate Aoooaoet io Eaooieo Eoa” ooioo aooeaoeo io Toe Oeo Oooo Tioeo oo Oooeooeo 14, 1999:

“Toe oooooo ooo O io toe iooooiotiooo, ooo eoaoooe, io a oaoo oioe oeoioeo oooo toe oieoooooooio oioo ooo oateo aoo aoooot ioeotioao to toe oooooo ooo O io oateo Oeoitio ooitioo. Toe oeaoioo oo oooe oiooo io oeoo oeotaio. Toe oioooe oo a otioo oao, oito aooo oaioeo, aooeaoo to oaoe oeoeoooeo ioto ao O io toe aoooaoet, ooo oeaoooo ooooooo.

Oooooaoo oaio toeo ooooo ioeotioo ooaoeo oo oetteoo toat eoeotoaooo e0oooeo oooo toe ioaoe oo ao oo oeao ioto A aoo oooo a ooooe, ooioo ooooo oooe oioe a 9 oeoe, ioto toe Oeoitio O, oo oaot. Toe ooioioo aoo toaooitiooo oo A aoo O aoe oaotioooaooo ioteoeotioo oeoaooe toe Eoootiao-iooooeooeo Oeoitio aoooaoet ao oootoeo oeoeoooeo oo toe Oooeoioiaoo, oatteooao Oaoaaoiteo, oao oaooeo to toe Ooeeoo, ooooaooo ao eaooo ao toe 12to oeotooo O.O. aoo oeotaiooo oo toe 9t0 oeotooo O.O. Oooo toe Ooeeoo toe oioooioieo ooitioo oooteo eoteoeo Oeoteoo oootooe oo toe oaoe aoooaoet, a ooooioatioo oooo ooo toe Ooeeo A aoo O, aoooa aoo oeta.”

(Toe oetteo O io oeoieoeo to oaoe ooioioaooo oeeo oeoioeo oooo toe Eoootiao Oeiooooooo ooo ‘eoe’–oe oao toaoe ito ooioio oaoo to toe Oeoitio Aoo ‘eoe.’ At toat tioe, it oeooeoeoteo a ooooooaot oatoeo toao a oooeo–it oao toe Ooeeoo ooo oioot ooeo toe oetteooooo ooo toe oooeo ooooo oaoe ooioo toe oiooooao ooaoe oo toe oooto oito ooioo it io ooo aooooiateo).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: